Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej mytomatohooks.com oraz z formularzy internetowych na wymienionej stronie są przetwarzane przez PRECIMET H.C.E. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 555, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587797, NIP 7282804918, REGON 363114171, która jest Administratorem tych danych zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

PRECIMET H.C.E.
Pomorska 555, 92-735 Łódź
tel.: +48 42 672 57 10
email: info@mytomatohooks.com

Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień;
 • jeżeli zapisali się Państwo do newslettera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie i ofercie,
 • w celu profilowania danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas produktami i usługami.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów drogą internetową.

Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Jeśli chciałby Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera to można to zrobić zgłaszając nam mailowo lub telefonicznie ten fakt. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

Zasady bezpieczeństwa

PRECIMET H.C.E. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • dokładne i aktualne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Okres wykorzystywania danych

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez PRECIMET H.C.E.:

 • przez czas wykonania tych obowiązków,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 • udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 • wydania kopii przetwarzanych danych,
 • niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 • niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 • przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

Pozostałe informacje techniczne

Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania informacji o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych w celu stałego zwiększania bezpieczeństwa powierzonych nam danych oraz spowodowanych zmianami w przepisach prawa.

W przypadku zmiany poinformujemy Państwa o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej aktualną informację w zakresie ochrony i sposobie przetwarzania danych osobowych.